تمرینات مناسب برای افراد دچار گودی بیش از حد ستون فقرات کمری

تمرینات مناسب برای افراد دچار گودی بیش از حد ستون فقرات کمری

فیزیوتراپی صحت شهریار
.
فیزیوتراپی در شهریار
.
#فیزیوتراپی
#شهریار
#فیزیوتراپی_صحت
#فیزیوتراپی_در_شهریار
#کمردرد
#شهریاری_ها
#فیزیوتراپی_صحت_شهریار
#درد
#دکتر
#توانبخشي
.
‏www.sehhatpt.ir
.
‏www.instagram.com/sehhatpt
.
‏www.twitter.com/SehhatPTClinic
.
‏www.facebook.com/SehhatPTClinic
.
‏https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7