مواجهه با گرما مي‏تواند بسیار آسیب‌رسان باشد. در شرایط عادی در فرد نرمال با شروع علایم مرتبط با گرما، بدن شروع به پاسخ مي‏کند. اگر این پاسخ‌ها به میزان لازم کارآمد نباشند، شرایط بیمار یا مصدوم به سرعت بحرانی خواهد شد. تاجایی که حتی با ادامه این روند، احتمال مرگ فرد هم وجود دارد..فیزیوتراپی صحت شهریار.فیزیوتراپی در شهریار
.
#فیزیوتراپی
#شهریار
#فیزیوتراپی_صحت
#فیزیوتراپی_در_شهریار
#کمردرد
#شهریاری_ها
#فیزیوتراپی_صحت_شهریار
#درد
#دکتر
#توانبخشي
.
‏http://sehhatpt.ir
.
‏https://www.instagram.com/sehhatpt
.
‏https://twitter.com/SehhatPTClinic
.
‏https://www.facebook.com/SehhatPTClinic
.
‏https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7